Come down to wasatch front kia kia kia and meet this man #celebrity