Something very symbolic about having my "I Voted" sticker on my #ActOfValor DVD #HonorThem