Aureos Capital's Srisant Chitvaranund with Aung San Suu Kyi at #WEF Bangkok, #Thailand