บริเวณพระรูปทรงม้า เต็มทุกพื้นที่ ให้ดูจากภาพ  พรบ.ปรองดองเป็นเหตุ