Titleist Staffer, Thomas Levet with his @scottycameron Proto Tour Rat