Venus May 28th, 2.7% phase #bbcstargazing #bbcskyatnight #TransitofVenus