http://ow.ly/VYex       Sofala, historic Gold mining village in NSW #Sydney #Australia #travel