Twilight Saga books $58, Twilight movie w/extras $25, seeing Rob as Edward...PRICELESS!!!