Hey! SEIU LOL! should I be scared? @GlennBeck @GBTV #GlennBeck #GBTV