Cake for Doc D. na nilamutak ng RLE 5 :D @DeahAyra @jhemko @eunhaelover15  @2011027912 #karen #karl #joshua #paula #mars