Oh ya, adik saya 2-shot sama Melody dapet bonus dirangkul.