Indigo CEO Heather Reisman welcomes the media #IndigoFaves #sneakpeek