I do love walking #NYC sidewalks.  I really do! #HellsKitchen