@KellyRipa HAPPY Birthday to you!Happy Birthday dear #CHEWIE. Happy Birthday To YOU!! Love you Chewie.