@cdmackey @stevencorona @danicote crazy hatness for $teve's bdayyy