Got my Yu is my homeboy shirt yesterday! #YuDarvish #Rangers #Yuismyhomeboy