My brudder @STARSPLIFF endorsing the new beats!!! #HotShit ...no Nelly #tho