അവസാനം അതും കണ്ടുപിടിച്ചു.

ഓഹോ അപ്പോ ഇതാരുന്നല്ലേ ഈ "ഡിങ്കോള്‍ഫിക്കേഷന്‍ സുഡാള്‍ഫിക്ക"!! തെറ്റിധാരണ മാറിക്കിട്ടി!