@JodieCee1989 catching some cheeky shut eye. #powerhour #FinishStrong