#DYES. Kulang kami ng apat, [Sharlyn, Kat2, Shed, Dana]