The evolution of @LucyASUIHO & @ASU's Don Johanson. @HumanOriginsASU #paleoanthropology