@osiramon @jeffmorton @feliciaday @veronica: I add googly eyes to ALL my bottles! #VandalEyes #GooglyEyeArmy