#ambrosinshitrit aka @mrsshitrit sock #zoesandrunko name-change from #evelyncookoo to #nemesisrepubllc after ex- #nemesisrepubllc sock changed name to #edlnewsxxtra