I think Kathy enjoys the margo! #50thbday #thanksgirls #totalpacemove