Working on the regalia(: #nativepride #pow-wowtime