Yuqing-Jie posted a pic of Toro, AhDi and Shu Wei... Yuqing-Jie so pretty!