@McBen9 Georgia as your roving fan intern reporter at the logies! #seizetheday #nowthatsanidea @ACurrentAffair9