@uhohitsthebigo Enough protein for the #OZone? #MoreWeightsMoreDates