@NHLJets there's always next year. #goodfriday #gojetsgo