Thảm cảnh..đúng là thảm cảnh mk :(( :(( trog khi ng ta xài 11. ...còn h đây ta fai? xài 8.0 :(( òa òa...tục quá đi