Rock on! Anna heading to the bar! #NashVegas @ lilithkiss2010