@MitzvahTank Stopping traffic in #NYC. #mitzvah #orthodox #jewish #ny #kosher #houston #texas