@AllRiseSilver 생일 진짜진짜 축하하고 정말 사랑해~은혁 오빠! #AllRiseSilverDay ♥ #Happy27thBirthdayHyukjae Happy Birthday Lee Hyukjae