@ANTJEFLYTOMARS @30STMVOTE SISTERZ  I GOT MY GLYPH TATT LAST NITE!:)