ภาพนักกิจกรรมกรีนพีซแถลงการเข้าทำกิจกรรมที่กรมโรงงานฯ พร้อมยื่นรายงานล่าสุดสองฉบับที่มีการตรวจพบสารเคมีอันตราย