Reppin' the sparkles on @SouthwestAir to Houston. No interwebz on this plane. SADFACE.