@reidepstein Prepares to go live from Boston on Tuesday night