Junhyung:120302 - fantaken @ airport, going to Singapore[Yongcompany]