RT solves the Anna Politkovskaya; blames Berezovsky and Zakayev, obviously