At the #Daytona500 with @MittRomney and @lennykravitz !