Early signs of St. Patrick's Day in #Halifax #ShamrockShake #YesItsBack! #Mmmmm