Lamb Tartare w tomato dashi, yuzu koshu & smoked sesame #lambshowdown