Killin them with the #VELVET @InternationalQ_ #ZULU2012