huo! amu ni ang gna panamkunan ko!HAHA! !nami gd ya sg paramahawan ngani! :) 

#kaywalakamihuyasajandj. 
#kernel<3