memorial to Whitney Houston by the Apollo on 125th