@TheDogShea You're telling me you're not daft....? #youreallyaredaft #shea