Klitschko / Chisora : 110,5 kg pour Vitaly #Klitschko