@bneub2510 @CoreytheKing @Jeffvito @eMabrahfske @KjSmyles typical bry