தண்ணிப்பழம் சாறுல சர்பத் கலந்து தர்றாய்ங்க மதுரைல! புதுசால இருக்கு.