ห้ามไม่ให้มีการมาเข้า-ออก ก่อนได้รับอนุญาต...No Soliciting